O projektu

Obsah projektu

Projekt METALNET, nová úroveň výuky technických oborů na středních školách, registrační číslo CZ.1.07/1.1.24/01.0046 byl dne 14. 12. 2011 na doporučení výběrové komise rozhodnutím zastupitelstva Moravskoslezského kraje schválen k realizaci. Období realizace je od 16. 2. 2012 do 31. 8. 2014.

V současném stavu středoškolského vzdělávání vnímáme jako negativní faktor nedostatek moderních, systematicky uspořádaných výukových materiálů (VM), roztříštěnost často i zastaralost některých VM stávajících. Chceme změnit nejen obsah VM, ale hlavně chceme změnit dosavadní způsob výuky na moderní interaktivní formu s využitím výukového portálu Moodle, kde budou VM stále v aktuální verzi.

Firmy ve strojírenském průmyslu a příbuzných oborech kladou důraz na zvyšování kvality výuky technických oborů na SŠ s ohledem na uplatnění absolventů v praxi. Žáci na každé partnerské škole (PŠ) se sice učí stejná témata, ale s různými učiteli a v různých podmínkách. Tím dochází k odchylkám při výuce i v úrovni absolventů. Tento projekt eliminuje tyto odchylky tak, aby absolventi PŠ byli do praxe připraveni na stejně kvalitní, aktuální úrovni znalostí a dovedností.

V předprojektové přípravě byla dotazníkovým šetřením na vzorku 439 žáků a 67 učitelů potvrzena potřebnost inovace počátečního vzdělávání v technických oborech. Pro se vyslovilo 69 % žáků a 97 % pedagogů.

Projekt je zaměřen především na žáky strojírenských a elektrotechnických oborů na SŠ, protože v regionu působí řada firem, které potřebují kvalifikované a schopné zaměstnance, a jedná se právě o absolventy SŠ z cílové skupiny.

POE EDUCO, spol. s r. o. realizuje projekt s 6 partnerskými školami, neboť vytvořit v krátké době a v potřebné šíři VM, spolu s interaktivním prostředím, je nad možnosti lidských i finančních zdrojů jednoho subjektu. Právě účelové propojení POE EDUCO, spol. s r. o. a 6 partnerských škol povede k naplnění vytčeného cíle.

Inovativnost projektu je v tom, že:

 1. je postaven na organizované dělbě práce mezi příjemce grantu a 6 projektových partnerů a je propojen s firmami z MSK, aby VM byly svázány s aktuálním děním v praxi
 2. podporuje moderní formu výuky technických předmětů, zkvalitňuje vzdělávání s důrazem na odbornou praxi, podporuje modernizaci technického a didaktického vybavení partnerských škol
 3. po ukončení projektu budou mít žáci k dispozici interaktivní prostředí s ucelenou nabídkou výukových materiálů, kterou bude možno dále operativně aktualizovat v souladu s vývojem praxe i vědy.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je změnit dosavadní klasický způsob výuky technických oborů na středních školách na moderní interaktivní formu s využitím výukového portálu Moodle a vytvořit tak ucelený soubor stále a v každém okamžiku aktuálních praktických výukových materiálů.

Tohoto cíle chceme dosáhnout spojením zkušeností, znalostí a dovedností odborníků zúčastněných subjektů v projektu takto:

Ve školním roce 2011/12 POE EDUCO zajistí vytvoření výukového portálu Moodle, nastaví veškeré potřebné šablony pro tvorbu výukových materiálů, zorganizuje resp. zrealizuje potřebné odborné semináře a školení pro tvůrce i učitele z partnerských škol.

Každá partnerská škola vytvoří pouze určité produkty.

Produkt = výukový modul = soubor výukových materiálů k vybraným tématům, skládající se povinně z učebních textů, testových otázek, pracovních listů, prezentací v PowerPointu a volitelných videí a výukových materiálů pro interaktivní tabule. Každý produkt obsahuje min. 4 témata. Každá partnerská škola vytvoří min. 4 produkty a tyto umístí na výukový portál Moodle. Každá partnerská škola je v procesu tvorby výukových materiálů, jakož i v celém průběhu realizace projektu odborným oponentem jiné partnerské škole.

Ve školním roce 2012/13 proběhne na každé partnerské škole pilotní ověření ve výuce pouze vlastních nově vytvořených produktů s využitím výukového portálu Moodle. Na základě získaných zkušeností z této pilotní výuky dojde k aktualizacím produktů i k úpravám prostředí ve výukovém portálu Moodle.

Ve školním roce 2013/14 budou mít všechny partnerské školy k dispozici všechny produkty, které byly takto vytvořeny a budou začleněny do výukových programů.

Po celou dobu realizace bude výuka žáků doplněna o poznatky z praxe prostřednictvím tematických exkurzí.

Po celou dobu realizace budou školy spolupracovat se zaměstnavateli z MSK, které zapojili do projektu.

Celkovým výstupem bude ucelený komplet výukových materiálů přístupný (po ukončení projektu i ostatním školám a odborné veřejnosti) na Internetu prostřednictvím výukového portálu Moodle umožňující e-learning i mimo vyučovací dobu, který bude obsahovat 26 produktů pro 112 zvolených témat, tj. 112 učebních textů, min. 336 pracovních listů, min. 2 240 testových otázek, min. 112 prezentací v PowerPointu a cca. 50 videí a 60 výukových materiálů pro interaktivní tabule.

Cílové skupiny

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci středních škol denního i dálkového studia technických učebních a studijních oborů zejména dvou stěžejních skupin oborů:

 • 23-Strojírenství a strojírenská výroba
 • 26-Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

dále pak vybraných oborů z těchto skupin:

 • 21- Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
 • 33-Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • 36-Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • 39-Speciální a interdisciplinární obory
 • 41-Zemědělství a lesnictví

V předprojektové přípravě se pro zkvalitnění výuky v dotazníkovém šetření vyslovilo 69 % ze 439 dotazovaných žáků v partnerských školách. Pro výuku s Internetem se vyslovilo 60 %, pro zkvalitnění výukových materiálů, zejména kombinací učebních textů, pracovních listů a videí se vyslovilo 78%, pro intenzivnější sepětí škol a zaměstnavatelů, např. formou exkurzí se vyslovilo 82% žáků.

Ve školním roce 2012/13 plánujeme zapojit do pilotního ověřování výuky inovovaných témat 1 170 žáků z cílové skupiny, z toho 430 žáků bude z posledních ročníků.

Ve školním roce 2013/14 budou finální verze ověřených produktů zavedeny do výuky současně ve všech 6 partnerských školách a plánujeme zapojit 1 120 žáků z cílové skupiny, z toho 380 žáků bude z 1. ročníků.

Druhou cílovou skupinu tvoří učitelé 6 partnerských škol, kteří se přímo podílejí na teoretické výuce nebo praktickém výcviku odborných předmětů podporovaných technických oborů. Projekt mj. zvyšuje jejich ICT gramotnost v odborných seminářích zaměřených na práci s výukovým portálem Moodle a na práci s interaktivní tabulí. Bude zapojeno celkem 66 pedagogů.

Přínos projektu pro cílovou skupinu žáci technických oborů spočívá ve vytvoření kvalitních moderních podmínek odborného růstu, připravenosti a uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a pochopení významu celoživotní vzdělávání.

Dalším hlavním přínosem projektu bude zkvalitnění výuky zavedením moderních interaktivních výukových metod, které umožňují okamžitě aktualizovat výukové materiály a reagovat tak na vývoj v praxi.

Žáci podporovaných technických oborů, kteří budou využívat vytvořené výukové materiály, získají pro svůj osobní i profesní vývoj velmi cenné znalosti. Získané znalosti a dovednosti žáci využijí nejen během studia, v odborném výcviku, na soutěžích, na stážích a samozřejmě dále ve své profesní kariéře. Žáci získají konkurenční výhodu na trhu práce, budou lépe připraveni pro práci v týmu a naučí se lépe vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování.

Žáci i učitelé během realizace projektu navštíví špičkové firmy zejména v oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu, které jsou zapojeny do projektu, formou exkurzí, stáží, seminářů, na kterých získají aktuální informace o moderních technologiích.

Žáci i učitelé obdrží díky projektu nové vybavení a zařízení, které výrazným způsobem přispěje ke zkvalitnění přípravy žáků na budoucí povolání.

Přínosem pro cílovou skupinu učitelé je zlepšení podmínek výuky, zvýšení odborné připravenosti pro výuku žáků. Nezanedbatelným přínosem bude spolupráce a výměna zkušenosti mezi partnerskými školami při zavádění nových výukových materiálů do studijních plánů. Důležitým přínosem projektu bude prohloubení spolupráce mezi školami a firmami z MSK.

Díky zamýšlené rozsáhlé publicitě projektu bude rovněž značným přínosem pro žáky, pedagogy i partnerské školy jako instituce, povědomí široké veřejnosti, odborníků z praxe i zaměstnavatelů o vysoké kvalitě výuky na těchto školách, o dobrém materiálním zázemí, o výtečné úrovni absolventů těchto středních škol.

Klíčové aktivity a harmonogram

Tvorba výukových materiálů

Období: 02/2012-08/2012

Činnosti:
 • tvorba výukových materiálů (VM) pro výuku technických oborů a jejich příprava ve výukovém portálu Moodle
 • realizace odborných workshopů pro tvůrce VM, seminářů pro učitele technických oborů, školení pro interaktivní tvůrce1-6
 • spolupráce tvůrců VM a zapojených zaměstnavatelů z MSK
 • exkurze cílových skupin (žáci a učitelé technických oborů) u zapojených zaměstnavatelů z MSK i v jiných firmách, seznámení s novými technologiemi a odbornou terminologií k následnému využití ve výuce

Výstupem této klíčové aktivity jsou

Hmotným výstupem této klíčové aktivity je komplet výukových materiálů v tzv. ověřovací/pilotní verzi pro 26 produktů, které zahrnují celkem 112 dílčích témat.

Každý komplet výukových materiálů pro dané dílčí téma obsahuje:

 • 1 x příručku-učební text
 • min. 1 x powerpointovou prezentaci
 • min. 20 testovacích otázek v Moodle
 • min. 3 x pracovní listy pro žáky formou testů, her a modelových situací
 • volitelné, nepovinné videosnímky
 • volitelné, nepovinné prezentace pro dotykové interaktivní tabule

Produkt (výukový modul) je tvořen min. 4 dílčími tématy a obsahuje tedy min.:

 • 4 x příručku-učební text
 • min. 4 x powerpointovou prezentaci
 • min. 80 testovacích otázek v Moodle
 • in. 12 x pracovní listy pro žáky formou testů, her a modelových situací
 • volitelné, nepovinné videosnímky
 • volitelné, nepovinné prezentace pro dotykové interaktivní tabule

Tyto materiály jsou vytvářeny výlučně pro verzi v elektronické podobě. Budou umístěny ve výukovém portálu Moodle. Důvodem je jednak ochrana životního prostředí a jednak skutečnost, že jednou vytištěný učební text záhy zastarává a není zcela aktuální. Tisknout se budou pouze pracovní listy a to v omezené míře nezbytně nutné pro uspokojení potřeb ve výuce.

Nejpozději na konci 08/2012 musí být komplet výukových materiálů pro všech 26 produktů hotov v elektronické podobě v portálu Moodle v ověřovací/pilotní verzi k předání do zkušebního provozu na každé partnerské škole pro výuku v následujícím školním roce.

Ověřování výukových materiálů

Období: 09/2012-08/2013

Činnosti:
 • aktualizace výukových materiálů
 • realizace odborných workshopů pro tvůrce výukových materiálů a učitele technických oborů
 • pokračování ve spolupráci tvůrců a zapojených zaměstnavatelů z MSK
 • pokračování v exkurzích cílových
 • finalizace výroby video/foto snímků
 • finalizace výroby prezentací pro interaktivní tabule

Výstupem této klíčové aktivity jsou

Hmotným výstupem této klíčové aktivity je komplet výukových materiálů v tzv. provozní/ostré verzi pro 26 produktů, které zahrnují celkem 112 dílčích témat.

Každý komplet výukových materiálů pro dané dílčí téma obsahuje: viz. Výstup klíčové aktivity Tvorba výukových materiálů

Produkt (výukový modul) je tvořen min. 4 dílčími tématy a obsahuje tedy min.: viz. Výstup klíčové aktivity Tvorba výukových materiálů

Výukové materiály i v období realizace této klíčové aktivity jsou vytvářeny výlučně v elektronické podobě ve výukovém portálu Moodle. Důvodem je jednak ochrana životního prostředí a jednak skutečnost, že jednou vytištěný učební text záhy zastarává a není zcela aktuální. Tisknout se budou pouze pracovní listy a to v omezené míře nezbytně nutné pro uspokojení potřeb ve výuce.

V 06/2013 proběhne odborný workshop za účasti tvůrců VM, manažerů, hostů z firem zapojených do projektu, na kterých tvůrci výukových materiálů budou prezentovat a obhajovat finální verze výukových materiálů vlastních produktů a současně proběhne zhodnocení kladů a záporů z ověřování výukových materiálů na jednotlivých partnerských školách. Přítomní účastníci budou seznámeni s výsledky dotazníkového průzkumu kvality ověřování výukových materiálů.

Nejpozději na konci 08/2013 musí být komplet výukových materiálů pro všech 26 produktů hotov v elektronické podobě v portálu Moodle v provozní/ostré verzi k předání do běžného provozu na každé partnerské škole pro výuku v následujícím školním roce.

Implementace výukových materiálů do výuky

Období: 09/2013-08/2014

Činnosti:
 • využití vytvořených výukových materiálů včetně pořízeného vybavení a zařízení v běžné výuce technických oborů na 6 partnerských školách
 • drobná aktualizace výukových materiálů
 • realizace závěrečné konference projektu
 • pokračování ve spolupráci tvůrců VM a zapojených zaměstnavatelů z MSK
 • pokračování v exkurzích cílových skupin

Výstupem této klíčové aktivity jsou

Hmotné výstupy:

 • V 06/2014 - Aktualizované finální verze kompletů výukových materiálů pro 26 zvolených produktů pro výuku technických oborů v elektronické podobě umístěné na výukovém portálu Moodle. Tento finální výstup projektu bude východiskem pro následné užívání výukových materiálů v dalším období po ukončení projektu minimálně po garantovanou dobu, na které se subjekty dohodnou ve Smlouvě o partnerství.

Nehmotné výstupy:

 • V 09/2013-06/2014 - pokračují exkurze žáků a učitelů podporovaných technických oborů u zapojených zaměstnavatelů z MSK i v jiných podnicích a na odborných pracovištích, které umožní seznámení s novými technologiemi a odbornou terminologií k následnému aktuálnímu využití ve výuce.
 • V 06/2012 - závěrečný odborný workshop za účasti odborného personálu, manažerů, hostů z firem, zástupců učitelů technických oborů s obsahem zhodnocení odborné stránky projektu a jeho přínosu pro zvýšení vzdělanosti mladé generace v technických oborech na středních školách.

Udržitelnost

Aktivity projektu budou pokračovat vlastním životem i po ukončení realizace projektu.

Zavedená témata se stanou součástí ŠVP a budou dále rozvíjena dle požadavků trhu práce.

Webový výukový portál, který je nositelem kompletů studijních materiálů, není jednorázovým produktem, ale živým organizmem, ve kterém budou moci tvůrci a pedagogové dle vývoje ve strojírenském a elektrotechnickém průmyslu operativně aktualizovat obsah studijních materiálů, přidávat další materiály, navzájem spolu diskutovat, apod.

Poslední etapa v projektu nazvaná Implementace výukových materiálů do výuky je vlastně realizace výuky daných témat v běžném školním roce.

Přestože udržitelnost tohoto projektu není povinná, bude ve Smlouvě o partnerství zanesena klauzule o pokračování spolupráce příjemce s partnery, včetně popsání podmínek další spolupráce.

Financování provozování webového výukového portálu po ukončení projektu bude úměrně rozloženo na jednotlivé účastníky projektu.

Spolupráce mezi partnery a mezi příjemcem a partnery bude po ukončení projektu dále rozvíjena na principu dobrovolnosti a výhodnosti na základě Dohody mezi partnerskými subjekty, ve které bude mj. stanoven způsob financování změn a doplňků studijních materiálů na webovém výukovém portálu.

nahoru

ESF